تیوال | پروفایل علی نوروزی
S3 : 23:10:17
علی نوروزی 
مدیریت مالی
آزاد 
تیاتر 
تهران  
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
جنایات و مکافات | ۱★ غلامرضا لبخندی | ۴★ ازدواج آقای می سی سی پی | ۳★ هار | ۳★ محبوبه ها | ۴★ سیزیف | ۵★ لوله | ۱★ خدایگان | ۵★ خاموشی دریا | ۵★ خرده جنایت‌های زناشوهری | ۱★