آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا جاویدی
S3 : 06:58:44 | com/org
رضا جاویدی 
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد  
کارشناس شبکه 
عکاسی 
تهران / تهران  
۲۷ خرداد ۱۳۹۴