کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل یگانه
S3 : 13:42:57 | com/org
یگانه 
دانش آموز 
هر چیزى که روحم را بیدار کند. 
اما نیمه شبى من خواهم رفت... از دنیایى که مال من نیست... از زمینى که به بیهوده مرا بدان بسته اند. 
تهران / تهران  
۲۱ فروردین ۱۳۹۷