کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل الیسا مظاهری
S3 : 06:34:57 | com/org
الیسا مظاهری 
مدیریت منابع انسانی
دکتری  
محقق، مشاور و مدرس 
همه ی زندگی... صلح و دوستی... دوبله و گویندگی! 
قانون رو رعایت می کنم! به محیط زیست احترام میذارم و تمیز نگهش می دارم! معتقدم بازی و آموزش، دو حق مسلم هر کودکی در سرزمین من است! هر کودکی روی این زمین...! 
/ تهران  
۱۵ آذر ۱۳۹۳