آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال قمرالزمان درخشان | دیوار
S3 : 19:53:57 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
یا رب ا ز اَسر ا ر پنها نی ، مر ا آ گا ه کن

این سرِسودا ییم درمان شبی ،نا گا ه کن

مهرِ خود را ا ز د لِ تا بنده ام ، هر گز مگیر

بهره ور ا ز پرتوِ نو رت ، ا ز آ ن د ر گا ه کن


پریسا مجد، مجتبی مهدی زاده، نارمیلا، امین قاسمی و Someone این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
هنگام سحر


هنگام سحر راهی یِ می خانه شدم باز

تا بلکه شوم با صنمی مونس و د مساز

فریا د بر آمد چه عجب؟! اهلِ خرا با ت

تا حا ل کجا بوده ای ؟! ای پیر مناجات
بسیار زیبا . درود بر شما .
۱۳ بهمن ۱۳۹۴
درود و سپاس به شما اقای کلانی گرامی
۱۳ بهمن ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
نقاش


نقا شِ ازل ، چه نقش ، زیبا زده است

طرحی زخیال ، مثلِ رویا زده است

بر قامت و بر چهره ی دل جویِ نگار

تند یسِ بلورین و ، فریبا زد ه ا ست
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
پاییز هم ، گذشت
شد فصلِ سرد
سوزِ نهایی است
این نیز ، بگذرد
کم کم رسد ، بهار
وقت جوانی و هنگامِ عاشقی .
فصل اقاقی و گلهای رازقی
فصل صنوبر و وقتِ یگانگی
بر خیز ای جوان...
هنگامه ای به پاست
گلهای باغ و بید
صحرا و کوه و دشت
بیدار می شود
برخیز نازنین
گاهِ نخفتن است
هنگامِ عاشقی
روز جوانی است...وقت شکفتن است
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
خداوندا.......

از آن روزی که ، آدم آفریدی !

هم از روحِ خودت ، در او د مید ی !

وَ زان ، ته ما نده ها یِ ، خاکِ آ د م ،

برا یش جفت و همسر ، آ فرید ی !

به آنها لطفِ خود ، کامل نموده .

سپس هابیل و قابیل آفریدی !

دو فرزندِ َخسِ نا مهربان را ،

یکی ... دیدن ادامه ›› را بعدِ د یگر آفرید ی !

ستم ها شد روا ، بر جا نِ مرد م .

شکم آ لوده شد ! از سیب و گندم .

قرارت چون نبوده ! قوتِ مرد م .

گُنه پشتِ گُنه آ مد ، چه ها کرد ؟!

براد ر از براد ر را ، جدا کرد .

درونِ هر دِلی ، شیطان رها شد !

پس از آن در زمین ، بس فتنه ها شد .

اگر شیطا ن نمی آمد ، چه میشد ؟

اگر او را ، تو می کشتی ، چه میشد ؟

مگر روزی که ، ا نسا ن آ فرید ی ؟

به دِلگر می ، زِ شیطا ن آ فرید ی ؟

تو کردی لطفِ خود ، بر بنده کامل .

اگر چه ما همه ، گشتیم جاهل !

تو د ا د ی عقل ، ما عا قل نگشتیم !

وَ زین نعمت ، چه بی حاصل ، گذشتیم !

خدا و ند ا تو د ا د ی ! آنچه خواهی .

ولی شیطا ن ، به جا نها ، عرضه کردی !!!،
مجید سلیمی، قنبرعلی رودگر، آرزو و مجتبی مهدی زاده این را امتیاز داده‌اند
درود بر شما بانو
بسیار عالی...
۰۱ بهمن ۱۳۹۴
سپاس از شما اقای سلیمی گرامی
۰۱ بهمن ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
بیا ..... بما ن .
مرو......
که بی تو من
تباه می شوم
نگاه کن ، ببین !
چگونه قدر تم ، تمام می شود !
بیا بما ن ، و یا مرا ببر
به هر کجا.....
به اوجِ بی کرا نه ها....
فرا تر ا ز ستا ر ه ها ...
چرا که بی تو
چون حبا ب می شوم
مرا به سر زمینِ آ رزو ببر
به سر زمین ... دیدن ادامه ›› پا کِ بی ریا
چو با نبو د نت
تما مِ خواهشِ دلم
سرا ب می شو د
بیا بما ن ، زما جد ا مشو
چرا که آ ن سلام ها ی
با حرا رتم ...
هما ره ، بی جوا ب می شود
بیا بما ن ، که با تو ، من !
بها ر می شو م .
مجید سلیمی، میثم خسروی و مجتبی مهدی زاده این را امتیاز داده‌اند
خیلی زیبا بود
۲۱ دی ۱۳۹۴
زیباست
۲۳ دی ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
لحظه لحظه ، منتظر ما ند ه
نگاهِ خسته ی من
خیره بر درگاهِ هستی
رنج و اندوهِ زمانه
طاقت و صبرم ربوده
بگذرد ایام هفته
با هزاران ماتم و ، اندوهِ بی پایا ن و غصه
این نگاه ِ منتظر
یک دم به آرامی نخفته
ای خدا این هجر ، کِی پا یا ن پذیرد ؟

دل پریش از رنجِ دنیا
این ِدلِ پر غصه ی من
بیمِ آن دارد ... دیدن ادامه ›› بیفتد از َطپش
این قلبِ صاحب مانده دیگر
بازم امشب آسما نِ ابریِ دل
شوقِ با رید ن گرفته
تابِ بی رحمی ندارد
نایِ غم خواری ندارد
این دِ لِ بی چاره ، دیگر
دست و بالِ بسته دیگر
ای خدا ، این هجر ،
کِی پا یا ن پذ یر د ؟

بگذرانم روز ها را
می شمارم لحظه ها را
بلکه ا و شا ید بیا ید
روز جمعه
روزِ فرمانِ ا لهی
روزِ آزا د ی و ا یما ن
یا رهایی ا ز شقا وت هایِ انسان
ای خدا ....
این هجر ، ِکی پایا ن پذ یرد ؟
بازم امشب آسما نِ ابریِ دل
شوقِ با رید ن گرفته....

بسیار زیبا، حبذا بانو
۱۸ دی ۱۳۹۴
سپاس از شما عزیز دل...........
۲۰ دی ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
تحفه


گفتی که از کرما ن برایم زیره آورد ی

خود آ مدی ا ما به جا یش نا له آ ورد ی

کی خواستم چیزی من از تو یار کرمانی

خود گفتی و حا لا برا یم تحفه آ ورد ی !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
آ تشم زد نگا ه و چشمِ سیا ه
وای ازان نورِعشق وطرز نگاه
من عمری عاشقت بودم


د لم را خا نه ات کرد م ، بیا با دل مدارا کن

تو را من آرزو کرد م دمی هنگا مه بر پا کن

زدل غم را برون کردم به عشقت مبتلا کرد م

تو را با جا ن خرید ا رم بیا قلبم تو ا حیا کن

خیا لت کرد ه پر آ ری تما م لحظه ها یم را

نیا زم بیش ... دیدن ادامه ›› و کم گفتم بیا آ ن را تو ا مضا کن

غلط کرد م اگرگفتم به غیر از تو کسی خواهم

من عمر ی عاشقت بودم بیا این عشق معنا کن

نشا نم د ه ا گر د یدی که را هم اشتباهی بو د

ا گر چشمم نمی بیند بیا آ ن را ، تو بینا کن

بیا بگذ ر زعصیا نم ، غمینم ، پر ز ا ند وهم

سحر" گم کرد ه ای دا رد بیا آ نرا تو پید ا کن

مشوغمگین اگرآ لی ، برویت بسته آ ن در را

برو در کویِ مسکینی و دردش را مدا وا کن
بو سه بر خا ک

منم آ ن

قطرۀ ا شکی

که فرو ا فتا د م

ا ز بنِ نر گسِ مست

تا که بر خا کِ زمین

بوسه زنم......


به دخترم...


تو نو ر یک قمر ی ر و ح پا ک یز د ا نی

چو ها له درسحری ، بوی خوبِ بارا نی

بیا که نا ز نگاهت به جا ن ، خر ید ا ر م

چرا که همچوگُلی ، مثلِ بویِ ریحا نی

حریم می کده هر گز ، رها نکرد ... دیدن ادامه ›› ی تو

چو پا ی بندِ حریمی ، جفا ی نتو ا نی

نها لِ با غِ گُلم ، بند هِ خد ا یت با ش

چرا که بهره ی آن را تو خو ب می دانی

زد ی تو ر می جمر ، بر د ماغِ شیطا نها

فریب نفس نخوردی شد ی تو رحما نی

فریب زا هدِ خو د بین مخو ر تو د ر د نیا

توخویش رهروِخویشی ، ز خوی ر با نی

قلم فتا د زِ د ستم ا گر ، د می د یگر

غمین مشو چو دِلت کرد ه خویِ ا نسا نی
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
بسیار زیبا بانو ..
پندی متین در قالب شعری زیبا..
۱۳ دی ۱۳۹۴
سپاس از شما عزیز گرامی
۱۳ دی ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
مهجور


یک جرعه از جا مت ننوشیدیم از آنی که

ما را نمی خوانی، نمی جوشی ، زمانی که

خود را ازین سامان رها دانی ، مهجوری

گلها ی نرگس را نمی بویی ، بر آ نی که

آ وا ز مرغا ن را نمی خواهی و بیزا ری

با خویشتن درگیر و محزونی ... دیدن ادامه ›› ، تو آ نی که

با جان سرود ازعشق کِی خوانی ، نمیخوانی

پروا ز با هم را نمی فهمی ، چنا نی که

شب های پر مهتاب در خوابی و محرومی

در پیش یارا ن جا نمی گیری ، چو آنی که

بر کس نمی تا بی و کم نوری ، نمی د ا نی

با ما د لی نا آ شنا د ا ری ، عیا نی که
مجید سلیمی، قمرالزمان درخشان و مجتبی مهدی زاده این را امتیاز داده‌اند
سپاس از شما و همه عزیزان
۱۳ دی ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
غروب جمعه


شد غروب جمعه ی پا ییز و دل
شوق با را ن دا ر د ا ز ا بر کسل
یا د عمر رفته ی خو د می کنیم
فکر جا ن خسته ی خود می کنیم
شد هد ر آ ن ر و زهای شا دما ن
خاطر ا تش ما ند ه جا د ر یا د ما ن
خو ا ب ها ی خوب ، بد تعبیر شد
گفته ها ی د ل چه بد ، تفسیرشد
بهرماحاصل نشد یک خواب خو ش
شد تبه عمر و د ریغ از آب خو ش
صد مه ها آ مد سر ، آ یین د ل
جا م خو ن شد سا غر زرین د ل
زخمهای ما کسی د رما ن نکر د
دا روی د رد کسی فرما ن نکر د
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
بد اندیش


بگذ ا ر حریفان بد ا ندیشه بگویند

هر چیز که خود لایق آ نند و بکوبند

بر طبل جفا چون که به تدبیر ا لهی

این چاله کنان عاقبت ازکاربه چاهند
دنیای ماشینی


دل خسته ام گاهی ازین د نیای ماشینی

پژمرد ه گی را بر تنم ، آ یا نمی بینی

باید رها گردم ازین حالی ، که من دارم

گاهی بگویم بهر د ل ، اشعا ر عرفانی
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
حسرت دیدار

رفته د رآغوش غم

کود ک مغموم د ل

خیزو نجا تش بد ه

تا که نبا شد خجل

ما نده ِبدل حسرت

د ید ن رخسا رتو

هست دلم در طپش

گشته گرفتا ر تو
د ل خا لی ولی سر شا رِ ا یما ن

تو که سیری کجا فهمی غم نان

تو آ را مید ه ا ی د ر بسترِ گرم

دلت گرمو تنت گرمو سرت گرم

تو که آ گه نیی ا ز ما تم و درد

کجا داری خبر از خانه ی سرد

ا گر مردی بیا د ر پیش جا نا ن

ببین ا ند وهِ بی حدِ ، یتیما ن

بپرس ا زدرد ... دیدن ادامه ›› و ا ز اند و هِ یک زن

که شویش مرده و اونیست ا یمن

همه فکرش بو د اطفا لِ عریا ن

نموده زخم خود د ر پیله پنها ن

هر انکس بیخبرشد ازغم و د رد

مگو آدم که گرگست وسگِ زرد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
د نیا ی پرطرا وت ، ا فتا ده ا ز هِلاوت

دلهای پر عطوفت خا لی شد ا ز لِطا فت

زیبنده نیست گاهی ، ا فشا کنی کسی را

بگرفته ام به دندان ا نگشت با اِ شا ر ت

با شد کلاه د ستش ، د نبا ل سر بگرد د

انسا ن بی مروت ، ای داد ازین ِحکا یت

همَش بو د غنا یم ،غمَش بو د ذ خا یر

انگار روزِحشرست گردیده بی ... دیدن ادامه ›› ضِمانت

در فکراوست دایم ، با ید برون کشا ند

آری گلیم خود را ، ای داد ازین سماجت

ای پیر با طریقت هرگز تو دیده بود ی

صدسال عمر خود را اینگونه دررقابت

د نیا ی پرغنا یم خواهم برا یش ، ا مَا

حیف از مقام انسان افتد به این حقارت
آرزو، مرتضی عبدی، مجید سلیمی و سید فرشید جاهد این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
دل بسته ای ا گر ؟
بر کوژ پشت پست
ا ینجا بهشت نیست
این روزگا ر مست

آوازه ا ت ا گر
افلاک می رود
یک قصه بیش نیست
دنیا فسانه ا ست

با ید رها کنی
این راه رفتنی ا ست
بیهوده دل مبند
بر مرکبی که نیست
جاوید و ما ند نی

گر بر خرِ مراد
هستی دمی سوار
پا بندِ شهرتی
همسا ن یک عقاب
باید بگویمت
این راز گفتنی
بیهوده دل مبند
دنیا بهشت نیست
هم چون فسانه است !
درود بانو درخشان گرامی...بسیار زیبا...

با اجازه تان بداهه ای اضافه می کنم...


جانـا دل مبنـد کز بهـر روزگار ...

دنیا ماندنیست عشقست جاودان...

دنیا و هر چه هست کز بهر یک دم است

آه است و یک دمی باقی حسرت است..


مانا باشید...
۱۶ آذر ۱۳۹۴
درود و سپاس به خانم آرزوی عزیزم ممنون از حضور و بداهه قشنگ شما زنده باشی دخترم
۱۸ آذر ۱۳۹۴
سپاس بانو جان ...سبز باشید
۱۹ آذر ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
تک بیت ها

گفتم از تو بگذرم با قلب ریش

با ز هم دادی چرا پیغا م خویش

..................................

گفت مجنون تا بد ید م روی ا و

مثل مجنون سر نها د م پای ا و

................................

می سوزم از هجران و راه چاره ای نیست

شمعم ولی بر گرد من پر و ا نه ا ی نیست

...............................................

دایم بود در حسرتت اندیشه کن اندیشه ای

ضایع نسازد هیبتت هرحاسد بی ریشه ای