آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل آرمین
S3 : 20:15:46 | com/org
آرمین 
جامعه شناسی (سیاستگذاری فرهنگی)
دکتری  
خوارزمی 
مدرس و مشاور 
 
تهران / تهران  
۲۹ مرداد ۱۳۹۵