آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کمیل خرمی مقدم
S3 : 10:57:24 | com/org
کمیل خرمی مقدم 
کارشناسی ارشد  
دانشگاه آزاد قزوین(باراجین) 
آرشیتکت (مهندسین مشاور آفرینش کالبد سیال ) 
عکاسی.طراحی.تآتر.موسیقی و معماری 
www.facebook.com/komeil.moghaddam komeil.khorramy.m@gmail.com 
تهران / تهران  
۱۲ آذر ۱۳۹۰