کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مسیح راستی
S3 : 21:10:15 | com/org
مسیح راستی 
مهندسی شهرسازی
کارشناسی ارشد  
مدیر تحلیل و آنالیز / مدیر منابع انسانی 
تئاتر، ورزش، کتاب، کتاب، کتاب، کتاب.... 
تهران / تهران  
۰۱ تیر ۱۳۹۲