کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل 30MaH
S3 : 01:47:13 | com/org
30MaH 
MBA
کارشناسی ارشد  
مدیر بازرگانی 
 
مرا دیگر گونه خدائی می بایست شایسته ی آفرینه ئی که نواله ی ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدائی دیگرگونه آفریدم.  
تهران / تهران  
۲۷ فروردین ۱۳۹۳