کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل آرمان
S3 : 17:30:51 | com/org
آرمان 
مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد  
صنعتی شریف 
 
مستند، سریال و تئاتر 
تهران / تهران  
۲۶ آذر ۱۳۹۱