آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل میثم رشیدی مهرآبادی
S3 : 05:10:08 | com/org
میثم رشیدی مهرآبادی 
روزنامه نگاری
نویسنده و روزنامه نگار 
کتاب سینما تئاتر موسیقی 
نویسنده ای ساده در جستجوی زیبایی های هنر و فرهنگ ایرانی rashidi598@gmail.com 
تهران / تهران  
۱۹ آذر ۱۳۹۲