آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سحرناز قاسم نژاد
S3 : 06:45:13 | com/org
سحرناز قاسم نژاد 
آموزش و مترجم زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد  
مدرس زبان انگلیسی کودک و نوجوان 
چند دقیقه در سکوت با تک تک سلول ها به تماشای تئاتر بنشینم 
من عشق را با کائنات و دانش آموزانم تقسیم می کنم و به اشتراک می گذارم  
تهران / تهران  
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷