آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا تهوری
S3 : 05:04:55 | com/org
رضا تهوری 
مهندسی برق قدرت
کارشناسی  
 
تئاتر شعر و ادبیات 
تهران  
۲۰ مهر ۱۳۸۸