کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ماری ج
S3 : 17:21:20 | com/org
ماری ج 
فیزیک
کارشناسی ارشد  
 
 
از تنهایی به میان مردم می گریزم و از مردم به تنهایی پناه می برم، راست می گفتی نیما به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خویش را ... 
تهران / تهران  
۱۹ آبان ۱۳۹۳