آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل حمیدرضا مرادی
S3 : 15:38:12 | com/org
حمیدرضا مرادی 
مهندسی نفت
کارشناسی ارشد  
 
بازیگری - کارگردانی 
بازیگری و کارگردانی تاتر و فیلم کوتاه تاترهای : خانم آوازخوان کله طاس، مرگ در میزند، دکتر جکیل و آقای هاید، واتسلاو، کله پوک ها، این اب اشامیدنی نیست، جای خالی، باده خاص و ......  
تهران / تهران  
۳۰ آذر ۱۳۹۳