کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حمیدرضا مرادی
S3 : 01:15:00 | com/org
حمیدرضا مرادی 
مهندسی نفت
کارشناسی ارشد  
 
بازیگری - کارگردانی 
بازیگری تاتر و فیلم کوتاه تاترهای مرگ در میزند دکتر جکیل و آقای هاید واتسلاو کله پوک ها این اب اشامیدنی نیست جای خالی باده خاص و ......  
تهران / تهران  
۳۰ آذر ۱۳۹۳