آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نگار بیکی
S3 : 08:24:36 | com/org
نگار بیکی 
کارگردانی نمایش
کارشناسی ارشد  
دانشجو 
کارگردانی تئاتر، بازیگری تئاتر، تئاتر، سینما 
تهران  
۲۵ بهمن ۱۳۹۲