کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا بهکام
S3 : 21:15:15 | com/org
رضا بهکام 
ادبیات نمایشی (رشته دوم)
کارشناسی ارشد  
 
فیزیک، تحلیل متون ادبی و نمایشی، کیهان شناسی، روانشناسی، تحلیل جوامع مدرن، سیاست 
تهران / تهران  
۲۳ آبان ۱۳۹۷