آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا بهکام
S3 : 04:53:40 | com/org
رضا بهکام 
ادبیات نمایشی (رشته دوم)
کارشناسی ارشد  
 
فیزیک، تحلیل متون ادبی و نمایشی، کیهان شناسی، روانشناسی، تحلیل جوامع مدرن، سیاست 
تهران / تهران  
۲۳ آبان ۱۳۹۷