آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل علی جعفریان
S3 : 13:01:58 | com/org
علی جعفریان 
مدیریت
کارشناسی  
 
تاتر و سینما 
)):دوست دارم اون کسی که منو می کشه از روی نفرت بکشه نه از روی وظیفه:(( 
تهران / تهران  
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۳