کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ناهید حدادی
S3 : 14:46:40 | com/org
ناهید حدادی 
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی  
فرهنگی 
کتاب ، تئأتر ، سینما  
تهران / تهران  
۳۱ فروردین ۱۳۹۲