آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل حمید عظیمی
S3 : 18:39:59 | com/org
حمید عظیمی 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
صنعتی امیرکبیر 
کارشناس کنترل پروژه 
سینما، تئاتر 
تهران / تهران  
۰۵ آبان ۱۳۹۲